област Велико Търново
Сподели
08 юни 2018
Автор: ОбластВТ

„Мегапорт" ЕООД реализира два проекта с европейски средства

„Мегапорт ЕООД реализира два проекта с европейски средства
Eдно от водещите предприятия в региона – „МЕГАПОРТ" ЕООД проведе първата си пресконференция по повод изпълнението на проект „МЕГАЕНЕРДЖИ". Участие в събитието взеха служители на компанията, партньори и други заинтересовани лица. Пред присъстващите ръководителят на проекта Даниел Събев представи основните дейности, предвидени за изпълнение в рамките на проекта.


Проектът „МЕГАЕНЕРДЖИ" стартира на 18.12.2017 г. и ще се осъществи за 18 месеца с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност" (ОПИК) 2014-2020 по процедура „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия", по Договор за безвъзмездна финансова помощ (ДБФП) № BG16RFOP002-3.002-0017-C01. Общата стойността на целия проект е в размер 4 462 600 лв., като безвъзмездната помощ е в размер на 2 231 300 лв., т.е. 50% от допустимите разходи.

Общата цел на проекта е насочена към постигане на устойчив растеж и повишаване на конкурентоспособността на „Мегапорт" ЕООД, посредством изпълнението на мерки за понижаване на енергийната интензивност. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани с реализиране на инвестиции в модерно, енергоефективно оборудване за промишлената система в град Велико Търново, реализиране на инвестиции за оползотворяване на отпадна енергия, намаляване на потреблението на енергия, въвеждане и удостоверяване спазването на нормите за енергиен мениджмънт в предприятието, съгласно изискванията на стандарт ISO 50001, нарастване на производствения капацитет на „МЕГАПОРТ" ЕООД и привличане на нови клиенти.


Проектът ще се реализира чрез закупуването на екструдер, екструдерен регранулатор, перална линия за рециклиране и Система за оползотворяване на отпадна енергия. Предвидена за въвеждане и сертифициране е и система за енергиен мениджмънт в съответствие с международния стандарт ISO 50001 за системи за управление на енергията. Реализацията на проекта ще доведе до разширяване на производствения капацитет, до значителни енергийни спестявания, до повишаване на ефективността при рециклиране на бракуваната продукция и суровина от полимерни отпадъци, до цялостно подобряване пазарните позиции на дружеството.

От 21.06.2017 „МЕГАПОРТ" ЕООД изпълнява и проекта „Подобряване на работната среда в „Мегапорт" ЕООД", който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси " 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Общата стойност на проекта е 168 705 лв., като безвъзмездната финансова помощ е в размер на 100% от допустимите разходи, от които 114 719лв. европейско и 20 244.60 лв. национално финансиране. Изпълнението на планираните дейности ще продължи 16 месеца.

Общата цел на проекта е насочена към подобряване на работната среда в „Мегапорт" ЕООД чрез фокусиране върху основните нужди на работещите в предприятието, което от своя страна ще подобри производителността на труда, качеството на работните места и ще насърчи географската мобилност на заетите лица. Поставените специфични цели при изпълнението на проекта са свързани със създаване на устойчиви работни места и запазване на дългосрочна заетост чрез осигуряване на организиран транспорт до и от работното място на персонала, живеещ в различни населени места от местоработата им. Също и създаване на социални придобивки чрез ремонт и обзавеждане на кът за отдих, хранене и почивка за работници и служители на "Мегапорт" ЕООД, въвеждане на нови подходи и модели за удължаване на професионалния живот на заетите лица над 54 г., адаптиране и прилагане на гъвкави форми на заетост, стимулиращи съвместяването на професионалните и семейни ангажименти на работници с малки деца и осигуряване на приятна и здравословна работна среда и повишаване нивото на екологична отговорност при извършване на административните дейности чрез подобряване организацията на работния процес посредством "зелени" практики.

Реализацията на проекта ще доведе създаване на по-качествена и устойчива заетост, подобрена работна среда, развитие на човешките ресурси и подобряване на качеството и условията на труд в предприятието.
ПОДОБНИ НОВИНИ
ПОСЛЕДНИ НОВИНИ